Det nærmer seg årsmøte i idrettslaget og vi trenger din hjelp! Valgkomiteén ønsker seg forslag på kandidater til hovedstyret og til kontrollkomiteén. Har du lyst til å gjøre en innsats eller kjenner du en ildsjel i nærmiljøet? Ta kontakt på leder.alpint@hsil.no. 

Hva betyr det egentlig å være en del av hovedstyret?

Hovedstyrets hovedoppgaver dreier seg om å iverksette årsmøtets vedtak, og forholde seg til vedtatt plan og budsjett. Innenfor de gitte rammer har imidlertid hovedstyret all makt. Det er hovedstyret som leder og forplikter idrettslaget. Dette innebærer at det kun er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk (kilde: NIF). Hovedstyret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets vedtak

b) Sørge for en forsvarlig økonomistyring av hele idrettslaget, samt sørge for tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Styret må også fastsette en siste frist for avholdelse av årlig møte i gruppene. Når denne fristen settes er det viktig å tenke på at hovedstyret skal ha tid til å gjøre klar sakspapirene til årsmøtet, som skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før.

Kort fortalt kan du som medlem i hovedstyret være med på å utvikle og forme HSIL, slik at vi kan bli enda bedre! 

Hva betyr det egentlig å være en del av kontrollkomiteén?

Kontrollkomiteen skal

a) Påse at idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser.

b) Påse at idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om.

c) Påse at idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov.

Høres dette ut som noe du kunne tenkt deg å være med på? Ta kontakt!

 

Dokumenter til årsmøtet finner du her!