Hovedstyret i Høybråten og Stovner IL består av 1 leder, 1 nestleder og 6 hovedstyremedlemmer, 2 ungdomsrepresentanter og 2 varameldemmer. Disse velges for 2 år av gangen, og valgene organiseres slik at 1, henholdsvis 2, medlemmer er på valg hvert år.

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Jon Espen Schmidt Send e-post 982 49 014
Nestleder Gro Annette Jacobsen Send e-post 900 92 706
Styremedlem Martin Sunde Eriksen Send e-post  926 52 216
Styremedlem Christian Armando Finnbakk Send e-post 996 92 534
Styremedlem Andreas Frøysa Send e-post 918 87 059
Styremedlem Einar Andre Korneliussen Send e-post 938 63 319
Styremedlem Kristin Mikaelsen Send e-post 958 11 536
Styremedlem Miron Ismailovski Send e-post 990 91 000 
Vararepresentant Mona Aamodt Send e-post 990 19 291
Vararepresentant Christine Ausen Send e-post 450 33 844 
Ungdomsrepresentant Sarah Lingner Send e-post 948 75 442
Ungdomsrepresentant Sherjil Khan Send e-post   967 34 376

Styrets oppgaver

 • Styre i tråd med NIFs og HSILs lov og årsmøtets vedtak.
 • Sørge for at HSILs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
 • Representere HSIL utad og i overordnede organisasjonsledd.
 • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
 • Utøve arbeidsgiveransvar for HSILs ansatte.
 • Påse at klubben har et fungerende HMS og GDPR system/arbeid i tråd med loven.
 • Sørge for at HSILs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
 • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
 • Forberede klubbens årsmøte i tråd med HSILs lov.